هزینه های نمونه گیری در منزل به محل شما در مبالغ فوق محاسبه شده است.

شما عزیزان می توانید به جای تکمیل فرم و پرداخت آنلاین با تماس با پشتیبانی و کارت به کارت نیز برای تست کرونا درخواست ثبت کنید.

تماس با پشتیبانی