از این پس می توانید با استفاده از سامانه رسا در منزل تست کرونا دهید!
رزرو تست کرونا